THÔNG TIN PHÒNG KẾ HOẠCH - KINH DOANH

* PHÒNG KẾ HOẠCH – KINH DOANH:

1/ Chức năng:

a/ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh có chức năng tham mưu giúp cho Giám đốc trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động, sản xuất, kinh doanh; tham mưu về công tác nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh và công tác tổng hợp – thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh, trực tiếp giúp cho Giám đốc tổ chức điều hành công việc hàng ngày tại Công ty. Quản lý chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với quy định của pháp luật. Nghiên cứu các ngành nghề trong giấy phép kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền đồng ý để xây dựng các dự án mở rộng và phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời tham mưu đề xuất các biện pháp, giải pháp chấn chỉnh, bổ sung, sửa đổi và cải tiến để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty (các đơn vị trực thuộc và các xí nghiệp phụ thuộc).

b/ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc.

2/ Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc về những kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh giao cho các xí nghiệp phụ thuộc.

- Lập dự toán hoặc kiểm tra dự toán đầu tư tài sản, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các xí nghiệp và các phòng chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đề ra.

- Thương thảo để soạn thảo các hợp đồng nội bộ và các hợp đồng kinh tế; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế của Công ty với các đơn vị khác.

- Xây dựng những giải pháp để giúp Giám đốc trong việc khắc phục các nhược điểm và phát huy những ưu điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của xí nghiệp phụ thuộc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ (tháng, quý, năm) của các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ và các xí nghiệp phụ thuộc cho Giám đốc.

- Xây dựng định mức khoán trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho các xí nghiệp phụ thuộc.

- Tổ chức họp giao ban, sơ kết, tổng kết, hội nghị,… có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh môi trường và việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ,… theo quy chế tổ chức hoạt động Đội Kiểm tra ban hành kèn theo Quyết định số 331/QĐ-DVCI ngày 12/12/2014 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8.

- Thực hiện các công việc khác được Giám đốc giao.


Lượt truy cập
webs counters
Quảng cáo