GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP VẬN CHUYỂN - CƠ KHÍ

XÍ NGHIỆP VẬN CHUYỂN VÀ CƠ KHÍ

Chức năng:

Xí nghiệp Vận chuyển và Cơ khí là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8,  hoạt động trên lĩnh vực vận chuyển rác và sửa chữa ô tô, gia công cơ khí, sản xuất công cụ, phương tiện, thiết bị phục vụ ngành vệ sinh môi trường.

Trong quá trình hoạt động, Xí nghiệp tuân thủ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp; các quyết định, quy chế, quy định, chỉ thị và các văn bản khác của Giám đốc; các quyết định của Giám đốc Xí nghiệp; các văn bản Pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Xí nghiệp được Giám đốc phân cấp quản lý về nhân sự, tài sản, phương tiện, thiết bị, máy móc để thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ chính của Xí nghiệp là vận chuyển rác, sửa chữa, bảo trì tất cả các xe cơ giới, máy móc thiết bị cơ khí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng phục vụ công tác.

Mở rộng đầu tư, tìm kiếm đối tác để sản xuất đúng theo giấy phép kinh doanh của Công ty, nhằm thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty, tăng thu nhập và tạo việc làm choXí nghiệp.

Quyền hạn:

Được quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng nguồn nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Được giao quản lý, sử dụng các loại tài sản, phương tiện máy móc thiết bị… để tổ chức thực hiện các dự án, công trình theo kế hoạch, hợp đồng giao việc của Công ty. 

Ký các hợp đồng với các đơn vị Nhà nước và các thành phần kinh tế khác, các cá nhân có nhu cầu theo ủy quyền của Giám đốc.

Được tham gia hội họp, đóng góp ý kiến xây dựng phát triển.

Trách nhiệm:

Phối hợp với các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ hàng năm; xây dựng đề án tổ chức, các nội quy, quy chế quản lý của Xí nghiệp trình Giám đốc Công ty phê duyệt.

Tổ chức triển khai thực hiện các công trình sửa chữa, gia công cơ khí theo kế hoạch và hợp đồng giao việc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Xí nghiệp. Ngoài ra, để nâng cao năng lực quản lý điều hành, Xí nghiệp được tìm kiếm việc làm ngoài công ty nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống về vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thực hiện các định mức lao động, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, chế độ hạch toán - kế toán, chế độ thông tin và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất theo quy định của Công ty.

Xét và đề nghị nâng lương, tổ chức thi nâng bậc cho công nhân theo sự phân cấp và báo cáo kết quả trình Giám đốc Công ty quyết định. 

Xây dựng mối quan hệ nội bộ giữa các cấp, các bộ phận, Đoàn thể trong Xí nghiệp nhằm đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất.

Phối hợp với các bộ phận thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn lao động, tổ chức huấn luyện, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, nghề nghiệp cho người lao động.

Trực tiếp chi trả tiền lương, tiền công theo quy chế Xí nghiệp được Giám đốc phê duyệt.

Sơ đồ tổ chức

Thông tin liên lạc:

  • Địa chỉ: Số 442 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
  • Điện thoại – Fax: 08.38523955.

 


Lượt truy cập
webs counters
Quảng cáo