THÔNG TIN PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

* PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

1/ Chức năng:

- Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, qui định, chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Tham mưu và đề xuất cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế, hoạch địnhc ông tác tài chính của Công ty.

- Phản ánh và kiểm tra trình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), tình hình sử dụng vốn của Công ty.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên Công ty (CB-CNV).

2/ Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn.

- Ghi chép, tính toán phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động SXKD và sử dụng kinh phí của Công ty. Phối hợp Phòng Tổ chức hành chính lập hồ sơ quản lý các tài sản của Công ty; Lập bảng kiểm kê quản lý tài sản theo định kỳ hằng năm. Đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, bảo mật các tài liệu và số liệu kế toán.

- Kiểm tra tình hình thực hiện SXKD, kế hoạch thu, chi tài chính, thu nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn, kinh phí; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành động lãng phí, vi phạm chính sách, chế độ, kỷ luật kinh tế, tài chính của Nhà nước.

- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, phục vụ cho công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch, phục vụ cho công tác thống kê và thông tinh kinh tế.

- Tổ chức hướng dẫn công tác hạch toán kế toán – thống kê tại các đội về việc chấp hành Luật thuế, Luật kế toán, Luật thống kê (bao gồm các khâu: cập nhật hệ thống sổ sách chứng từ, thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, kiểm tra việc hạch toán, báo cáo kế toán định kỳ).

- Báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khách theo sự phân công của Ban Giám đốc.


Lượt truy cập
webs counters
Quảng cáo