THÔNG TIN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

* PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH:

Phòng Tổ chức hành chính có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo quy định của nhà nước về các lĩnh vực sau:

- Công tác tiền lương:

+ Xây dựng quỹ lương hàng năm.

+ Xây dựng và thực hiện theo quy chế tiền lương, thưởng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

- Chế độ chính sách: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết các chế độ nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ ốm, thai sản, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động và các chế độ đối với người lao động theo quy định của Nhà nước và thỏa ước lao động tập thể.

- Quản lý lao động: Công tác tuyên dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bãi nhiệm.

- Công tác thi đua.

- Công tác Văn thư lưu trữ, phát hành công văn đi và công văn đến đúng quy định, tổ chức hội nghị, tiếp dân,…


Lượt truy cập
webs counters
Quảng cáo